Članstvo u Društvu

Članovi društva sa plaćenom članarinom za tekuću kalendarsku godinu mogu da dobiju potvrdu o članstvu u Biohemijskom društvu Srbije. Potvrde izdaje generalni sekretar Društva, dr Marija Gavrović-Jankulović. Molbu poslati na: mgavrov@chem.bg.ac.rs. U molbi navesti zvanje i potpunu afilijaciju na engleskom jeziku, kao i za koju namenu se traži.

PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U BIOHEMEMIJSKOM DRUŠTVU SRBIJE
(Popunjenu pristupnicu poslati na: mnikolic@chem.bg.ac.rs).


Poštovane koleginice i kolege,

na sastanku Upravnog odbora Biohemijskog društva Srbije, koji je održan 16. decembra 2016. g., utvrđen je (i dalje nepromenjeni) iznos članarine za 2017. godinu, u iznosu od 1000 RSD, po članu Društva. Ono što je novo je da će period „važenja“ članarine od sada biti kalendarska godina u kojoj je izvršena uplata.

Za 2017. g. članarina može da se uplati u periodu od 16. januara do 15. decembra tekuće godine, kao i do sada, na jedan od dva načina:

  • Pojedinačna ili grupna uplata preko opšte uplatnice, uplatom navedenog iznosa na račun društva: 160-361631-31 (Biohemijsko društvo Srbije, Studentski trg 16/1, 11000 Beograd; Banca Intesa ad Beograd). Svrha uplate: Članarina za 2017. godinu. Ukoliko se odlučite za ovaj način uplate, molim Vas da nam pošaljite na email imena i prezimena svih članova za koje se plaća članarina.

  • Pojedinačna ili grupna uplata putem predračuna/profakture. Zahtev za predračun poslati na email. Molim Vas da u poruci navedite: imena i prezimena kolega svih za koje se članarina plaća; naziv, punu adresu i poreski broj (PIB) institucije, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt. Predračun će biti prosleđen (u elektronskoj formi) kontakt osobi, a račun, sa potpisom i pečatom, nakon evidentiranja uplate, matičnoj instituciji.
Studenti do 26. godine godine života su oslobođeni plaćanja članarine, kao i počasni članovi Društva.

Srdačan pozdrav,

dr Mihajlo B. Spasić, predsednik BDS
dr Milan Nikolic, blagajnik BDS

p.s. Za sva pitanja u vezi plaćanja članarine molimo Vas da kontaktirate kolegu Nikolića (email ili telefon: 011/3336-657)!

Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign