Aktivnosti

Poseta Prof. dr Jerke Dumić

Biohemijsko društvo Srbije je 13. maja 2011. godine organizovalo predavanje Profesorke dr Jerke Dumić sa Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ona je aktivna članica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (sekretar 2001.-2007., podpredsednica 2002.-2009., predsednica 2009.-), Hrvatskog društva medicinskih biokemičara (HDMB), Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (članica Izvršnog odbora) i Society of Glycobiology. Od 2009. godine članica je Matičnog odbora za polje Biologije u Republici Hrvatskoj kao i Radne skupine za integraciju (Working group on Integration) Federacije evropskih biohemijskih društava (Federation of European Biochemical Societies, FEBS). Koordinatorica je međunarodnog projekta CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) CIII-HR-0611-01-1112 “Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders” (2011/2012).

Rezultate svojih naučnih istraživanja usmerenih na glikobiologiju, posebno glikozilaciju, interakcije glikana i lektina, njihovu ulogu u fiziološkim i patofiziološkim procesima te mehanizme regulacije ekspresije i aktivnosti lektina i glikoziltransferza, razvoj novih analitičkih postupaka i identifikaciju novih dijagnostčkih testova kao i delovanje imunomodulatornih supstanci na molekularnoj osnovi objavila je u 27 naučnih i 5 stručnih radova.

Održano predavanje: Galektin-3 - modulator imunog odgovora, zasnovano je na većem broju publikovanih radova u prestižnim međunarodnim časopisima od kojih se posebno ističe: Dumic J, Dabelic S, Flogel M. Galectin-3: an open-ended story BBA (2006) 1760(4): 616-35. Prema bazi Scopus samo taj rad je do tada citiran 143 puta, a njegove domete i aktuelnost naglašava podatak da je u 2010 citiran 35 puta, a u prva 4 meseca 2011 već 7 puta.

Profesorka dr Jerka Dumić je do sada održala brojna predavanja na domaćim i međunarodnim skupovima te učestvovala je na preko 80 naučnih kongresa.

Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign