• Biohemijsko društvo Srbije

Istorijat

Razvoj biohemije u Srbiji započeo je posle drugog svetskog rata u oblastima biologije, hemije, medicine, farmacije, kao i u okviru drugih naučnih disciplina. Kao posledica interdisciplinarnosti ove nauke, biohemičari su bili organizovani u okviru većeg broja društava koja tradicionalno okupljaju stručnjake iste oblasti (Srpsko hemijsko društvo, Srpsko lekarsko društvo, Društvo fiziologa, Biološko društvo, Društvo imunologa, Srpsko farmaceutsko društvo). U okviru nekih od ovih društava (Srpsko hemijsko društvo i Srpsko farmaceutsko društvo) postojale su posebne sekcije za biohemiju, koje su i dalje aktivne. Sekcija za biohemiju Srpskog hemijskog društva osnovana je 1967. godine. U okviru Unije hemijskih društava Socijalističe federativne republike Jugoslavije (SFRJ) postojala je Komisija za biohemiju, koja je organizovala zajedničke i međunarodne aktivnosti biohemičara SFRJ.

Biohemijsko društvo Socijalističke Republike Srbije osnovano je 1976. godine u Beogradu. Iste godine je osnovan i Savez biohemijskih društava Jugoslavije, koji je obuhvatao biohemijska društva svih republika i pokrajina. Do 1991. godine rad Biohemijskog društva Srbije se odvijao samostalno i kroz aktivnosti Saveza. Rad Društva je u periodu 1991–1996. bio u prekidu. Društvo je ponovo aktivirano i registrovano (1997. godine) pod nazivom Jugoslovensko društvo za biohemiju, a 2009. godine su započete aktivnosti da se Društvo preregistruje ponovo u Biohemijsko društvo Srbije. Nešto kasnije (1979. godine) osnovano je i Biohemijsko društvo Vojvodine sa sedištem u Novom Sadu, koje je iste godine prihvaćeno za člana Saveza, a od tada radi nezavisno, ali se uključuje i u aktivnosti Društva Srbije i aktivnosti Saveza.

S obzirom na to da je nakon prestanka postojanja SFRJ prestalo je i članstvo Saveza u FEBS-u, u svim novo-osnovanim državama su registrovana nacionalna biohemijska društva. Inicijativu za organizovanje Jugoslovenskog društva za biohemiju (u tadašnjoj državi koju su činile Srbija i Crna Gora) pokrenuo je Prof. dr Dejan Mićić krajem 1996. godine. Inicijativni odbor, u kojem su pored profesora Mićića, bili predstavnici iz nekoliko institucija iz Beograda i Novog Sada (Hemijski fakulteti iz Beograda i Novog Sada, Biološki institut „Dr Siniša Stanković“, Farmaceutski fakultet iz Beograda, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada) saglasio se sa tim da se pokrene organizovanje novog Društva, te da se započnu aktivnosti na njegovom učlanjivanju u FEBS-u.

Osnivačka skupština Jugoslovenskog društva za biohemiju održana je 4. decembra 1996. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Na skupštini je bilo 35 prisutnih iz Beograda i Novog Sada, koji se smatraju osnivačima Društva.

U odluci o osnivanju Društva navodi se da je sedište Društva na Biohemijskom institutu Medicinskog fakulteta u Beogradu, te se ukratko opisuje priroda i navode ciljevi Društva. Društvo je definisano kao stručna i naučna organizacija koja deluje na teritoriji Jugoslavije i okuplja sve zainteresovane naučne radnike koji se bave istraživanjima iz oblasti biohemije. Istaknuto je da su ciljevi društva da razvija, pomaže i koordinira naučna istraživanja koja doprinose razvoju biohemije, da organizuje seminare, predavanja i skupove iz ove oblasti, da uspostavi saradnju sa sličnim nacionalnim društvima i međunarodnim društvima (npr. FEBS, IUBMB), kao i sa našim naučnicima širom sveta koji se bave biohemijom, da popularizuje biohemiju u stručnim krugovima i sredstvima javnog informisanja.

Obimne aktivnosti i prepisku sa organima FEBS-a oko učlanjivanja Jugoslovenskog društva u Federaciju vodila je Prof. dr Vesna Niketić tokom 1997. i 1998. godine. Veliku pomoć u ovome je svojim dobronamernim savetima i svojom naklonošću prema Društvu pružio Prof. dr Vito Turk iz Slovenije, koji je u tom periodu obavljao funkciju generalnog sekretara FEBS. Jugoslovensko društvo je primljeno u FEBS jednoglasno (kao 34. članica) na sastanku Saveta FEBS u julu 1998. u Kopenhagenu, koji je održan tokom redovnog 25. FEBS kongresa.

Postupak preregistracije Jugoslovenskog biohemijskog društva u Biohemijsko društvo Srbije završen je rešenjem Agencije za privredne registre, koje je dobijeno je 05. jula 2011. godine.

Biohemijsko društvo Srbije primljeno je u FEBS kao naslednik Jugoslovenskog biohemijskog društva na godišnjem sastanku Saveta FEBS-a održanog 30. juna 2011. u Torinu.

© 2023 Biohemijsko društvo Srbije. Sva prava zadržana. | Design by W3layouts & SM